Untitled Document Untitled Document
[2014-05-19]: ประชาสัมพันธ์ผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน เข้าร่วมประชุมพร้อมกัน ปีการศึกษา 2557 วันที่ 19 พ.ค. 57<-->[2014-05-12]: ประกาศให้ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านศรีนวล มาติดต่อรับชุดนักเรียน ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2557<-->
Untitled Document Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป
ผู้บริหารโรงเรียนบ้านศรีนวล
ข้อมูลบุคลากร
กิจกรรมต่างๆ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 
ส่งงานครู

รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 61
SAR-60 ธนทัต
ดาวน์โหลดแบบประเมิน สมรรถนะฯลฯ [145] --
กระดาษคำตอบ 50 ข้อ
รายงาน confer
แบบกรอก คeะแนน Pr
บัตรไปเที่ยว
รายชื่อนักเรียนอัพเดต เทอม2-60 DMC
ใบอนุโมทนาบัตร แก้ไขได้
ใบอนุโมทนาบัตร
more...
ยังไม่มี Link ครับ

 
โรงเรียนบ้านศรีนวล
โรงเรียนจัดสรรที่ดินสงเคราะห์
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
ครูไทยอินโฟ
สำนักงาน (สพฐ.)
กระทรวงศึกษาธิการ
eduzone.com
สพป.สุรินทร์ เขต 3
 
 
ทำเนียบครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2554
 


ทำเนียบครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านศรีนวล
ตำบลสังขะ  อำเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์

1. นายประสิทธิ์  หงษ์ยนต์           ผู้อำนวยการ คศ.3 กศ.ม. บริหารการศึกษา
2. นางชุติกาญจน์  คำฝอย          ครู คศ.3 คบ. ปฐมวัย
3. นางยุพา  จันทร์พลี                ครู คศ.2 คบ. ปฐมวัย
4. นายประทัด เสาสูง                 ครู คศ.3 คบ. เกษตร
5. นายวิชัย  ศิริบูรณ์                  ครู คศ.3 คบ. พลศึกษา
6. นางจุไรรัตน์  หมื่นเจริญ          ครู คศ.2  -
7. นางสมศิลป์  กุมภาว์              ครู คศ.3 วทบ. จิตวิทยาแนะแนว
8. นายสุพล  อนันมา                 ครู คศ.3 คบ. เกษตร
9. นายธนทัต  นามวัฒน์             ครู คศ.2 บธ.บ. คอมพิวเตอร์
10. นางณัชชารีย์  ศรีจันทร์         ครู คศ.3 คบ. คณิตศาสตร์
11. นายสุพล  ภาชื่น                 ครู คศ.3 คบ. ภาษาไทย
12. นายพจนาต  โคพะทา          ครู คศ.3 รศ.ม. รัฐศาสตร์
13. นางสาวชนัญชิา  พวงเพชร    ครู ผู้ช่วย
14. นายภัควัฒน์ ผลแม่น           พนักงานราชการ  คบ. วิทยาศาสตร์
15. นางสาวกฤตชยา  เสนาะเสียง ครูอัตราจ้าง  คบ. ปฐมวัย

16  นางสยุมพร  เหล่าหว้าน       ครู คบ.คณิตศาสตร์
17. นางจิรารัตน์  ปรักเจริญ    ครู คบ.นาฎศิลป์

18. นายสุรศักดิ์  แจ่มใสย์          ครูอัตราจ้าง  วทบ. วิทยาศาสตร์ฯ
19. นายจักรพงษ์  คงสุข           ครูอัตราจ้าง  วทบ. คอมพิวเตอร์
20. นายปรีชา  ดาศรี                ช่างไม้ระดับ 4 
โรงเรียนบ้านศรีนวล ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
ถ.สังขะ-ศีขรภูมิ หมู่ที่ 9 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
Webmaster : นายธนทัต นามวัฒน์ E-mail : tharakrit@gmail.com