Untitled Document Untitled Document
[2014-05-19]: ประชาสัมพันธ์ผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน เข้าร่วมประชุมพร้อมกัน ปีการศึกษา 2557 วันที่ 19 พ.ค. 57<-->[2014-05-12]: ประกาศให้ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านศรีนวล มาติดต่อรับชุดนักเรียน ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2557<-->
Untitled Document Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป
ผู้บริหารโรงเรียนบ้านศรีนวล
ข้อมูลบุคลากร
กิจกรรมต่างๆ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 
ส่งงานครู

เลื่อนขั้นตุลาคม -60
ทะเบียนน้ำค้าง
บัญชีลงเวลาค่าย PISA
ป้าย PISA
ค่าย pisa
เกียรติบัตรวิทย์ธนทัต
กระดาษคำตอบ 100 ข้อ
กระดาษคำตอบ 50 ข้อ
กระดาษคำตอบตรวจเครื่อง 20 ข้อ
เอกสารประกอบการไปอบรมครู
more...
ยังไม่มี Link ครับ

 
โรงเรียนบ้านศรีนวล
โรงเรียนจัดสรรที่ดินสงเคราะห์
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
ครูไทยอินโฟ
สำนักงาน (สพฐ.)
กระทรวงศึกษาธิการ
eduzone.com
สพป.สุรินทร์ เขต 3
 
 
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 


วิสัยทัศน์ของโรงเรียนบ้านศรีนวล


 ภายในปี 2557 โรงเรียนบ้านศรีนวล  ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา  พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมจริยธรรม   บุคลากรได้รับการพัฒนาสู่อาชีพ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของชุมชนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

พันธกิจ

  1.  จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาให้เด็กกลุ่มอายุย่างเข้าปีที่ 5 - 6  ในเขตบริการให้ได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
  2.  จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดในเขตบริการของโรงเรียน ให้ได้เข้าเรียนจนอายุย่างเข้าปีที่สิบหก  และได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน
  3.  พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
  4.  ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ
  5.  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่นให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน
  6.  พัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด
  7.  ส่งเสริมพัฒนาความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  8.  ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น
  9.  พัฒนาระบบสื่อเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
  10. ส่งเสริมผู้เรียนให้รู้จักการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ประหยัดและออม
  11. ส่งเสริมครูให้มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ
  12. ส่งเสริมครูให้มีการทำวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น

เป้าหมายภาพรวมตามภารกิจหลัก

  1.  เพิ่มอัตราการเข้าเรียนทุกระดับ  ทั้งเด็กทั่วไป  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาสในเขตบริการและลดอัตรา การออกกลางคันของนักเรียน
  2.  ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  3.  สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
  4.  ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานวิชาชีพ
  5.  สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรท้องถิ่นที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
  6.  พัฒนาสถานศึกษาได้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด
  7.  ผู้เรียนได้รับความรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  8.  ผู้เรียนนำความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ในชีวิตประจำวัน
  9.  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะกระบวนการใช้เทคโนโลยี
  10. ผู้เรียนรู้จักการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างประหยัดและรู้คุณค่า
  11. ครูมีแผนจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ
  12. นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการสอบระดับชาติที่สูงขึ้น

คติพจน์ของโรงเรียน
วิริเยน ทุกขมตฺ เจติ
คนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร

คำขวัญของโรงเรียน
ยึดมั่นคุณธรรม เทคโนโลยีเลิศล้ำ น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

อัตลักษณ์ของโรงเรียน
มีชีวิตพอเพียงตามวิถีไทย รู้จักปรับใช้เทคโนโลยี 
โรงเรียนบ้านศรีนวล ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
ถ.สังขะ-ศีขรภูมิ หมู่ที่ 9 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
Webmaster : นายธนทัต นามวัฒน์ E-mail : tharakrit@gmail.com