Untitled Document Untitled Document
[2014-05-19]: ประชาสัมพันธ์ผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน เข้าร่วมประชุมพร้อมกัน ปีการศึกษา 2557 วันที่ 19 พ.ค. 57<-->[2014-05-12]: ประกาศให้ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านศรีนวล มาติดต่อรับชุดนักเรียน ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2557<-->
Untitled Document Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป
ผู้บริหารโรงเรียนบ้านศรีนวล
ข้อมูลบุคลากร
กิจกรรมต่างๆ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 
ส่งงานครู

รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 61
SAR-60 ธนทัต
ดาวน์โหลดแบบประเมิน สมรรถนะฯลฯ [145] --
กระดาษคำตอบ 50 ข้อ
รายงาน confer
แบบกรอก คeะแนน Pr
บัตรไปเที่ยว
รายชื่อนักเรียนอัพเดต เทอม2-60 DMC
ใบอนุโมทนาบัตร แก้ไขได้
ใบอนุโมทนาบัตร
more...
ยังไม่มี Link ครับ

 
โรงเรียนบ้านศรีนวล
โรงเรียนจัดสรรที่ดินสงเคราะห์
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
ครูไทยอินโฟ
สำนักงาน (สพฐ.)
กระทรวงศึกษาธิการ
eduzone.com
สพป.สุรินทร์ เขต 3
 
 
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 


วิสัยทัศน์ของโรงเรียนบ้านศรีนวล


 ภายในปี 2557 โรงเรียนบ้านศรีนวล  ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา  พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมจริยธรรม   บุคลากรได้รับการพัฒนาสู่อาชีพ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของชุมชนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

พันธกิจ

  1.  จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาให้เด็กกลุ่มอายุย่างเข้าปีที่ 5 - 6  ในเขตบริการให้ได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
  2.  จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดในเขตบริการของโรงเรียน ให้ได้เข้าเรียนจนอายุย่างเข้าปีที่สิบหก  และได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน
  3.  พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
  4.  ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ
  5.  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่นให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน
  6.  พัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด
  7.  ส่งเสริมพัฒนาความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  8.  ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น
  9.  พัฒนาระบบสื่อเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
  10. ส่งเสริมผู้เรียนให้รู้จักการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ประหยัดและออม
  11. ส่งเสริมครูให้มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ
  12. ส่งเสริมครูให้มีการทำวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น

เป้าหมายภาพรวมตามภารกิจหลัก

  1.  เพิ่มอัตราการเข้าเรียนทุกระดับ  ทั้งเด็กทั่วไป  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาสในเขตบริการและลดอัตรา การออกกลางคันของนักเรียน
  2.  ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  3.  สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
  4.  ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานวิชาชีพ
  5.  สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรท้องถิ่นที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
  6.  พัฒนาสถานศึกษาได้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด
  7.  ผู้เรียนได้รับความรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  8.  ผู้เรียนนำความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ในชีวิตประจำวัน
  9.  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะกระบวนการใช้เทคโนโลยี
  10. ผู้เรียนรู้จักการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างประหยัดและรู้คุณค่า
  11. ครูมีแผนจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ
  12. นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการสอบระดับชาติที่สูงขึ้น

คติพจน์ของโรงเรียน
วิริเยน ทุกขมตฺ เจติ
คนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร

คำขวัญของโรงเรียน
ยึดมั่นคุณธรรม เทคโนโลยีเลิศล้ำ น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

อัตลักษณ์ของโรงเรียน
มีชีวิตพอเพียงตามวิถีไทย รู้จักปรับใช้เทคโนโลยี 
โรงเรียนบ้านศรีนวล ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
ถ.สังขะ-ศีขรภูมิ หมู่ที่ 9 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
Webmaster : นายธนทัต นามวัฒน์ E-mail : tharakrit@gmail.com