Untitled Document Untitled Document
[2014-05-19]: ประชาสัมพันธ์ผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน เข้าร่วมประชุมพร้อมกัน ปีการศึกษา 2557 วันที่ 19 พ.ค. 57<-->[2014-05-12]: ประกาศให้ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านศรีนวล มาติดต่อรับชุดนักเรียน ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2557<-->
Untitled Document Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป
ผู้บริหารโรงเรียนบ้านศรีนวล
ข้อมูลบุคลากร
กิจกรรมต่างๆ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 
ส่งงานครู

กระดาษคำตอบ 50 ข้อ
รายงาน confer
แบบกรอก คeะแนน Pr
บัตรไปเที่ยว
รายชื่อนักเรียนอัพเดต เทอม2-60 DMC
ใบอนุโมทนาบัตร แก้ไขได้
ใบอนุโมทนาบัตร
เลื่อนขั้นตุลาคม -60
ทะเบียนน้ำค้าง
บัญชีลงเวลาค่าย PISA
more...
ยังไม่มี Link ครับ

 
โรงเรียนบ้านศรีนวล
โรงเรียนจัดสรรที่ดินสงเคราะห์
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
ครูไทยอินโฟ
สำนักงาน (สพฐ.)
กระทรวงศึกษาธิการ
eduzone.com
สพป.สุรินทร์ เขต 3
 
 
ทายจำนวนสี่หลัก
 


นักเรียนเขียนจำนวนสี่หลัก ทำตามคำสั่ง ถ้าทำถูกต้องสุดท้ายได้จำนวนเดิม   ขั้นตอน
        1. จงคิดถึงจำนวนๆ หนึ่ง
        2. คูณด้วย 2
        3. บวกด้วย 5
        4. คูณด้วย 5
        5. ให้นักเรียนบอกผลลัพธ์ที่ได้
        6. ครูทายจำนวนที่นักเรียนเลือก

ครูทายได้อยางไร

        ครูหาผลลัพธ์โดยนำหลักหน่วยออกแล้วเอาเลขสองหลักที่เหลือหักด้วย 2
ตัวอย่าง
เลือก             21
                    21 x 2   = 42
                    42  +  5 = 47      
                    47 x 5    = 235                 
               235 ; 23 - 2 = 21


ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น
       สมมุติให้จำนวนที่นักเรียนเลือกคือ a
       คูณด้วย 2 ได้ 2a
       บวกด้วย 5 ได้ 2a + 5
       คูณด้วย 5 ได้ 10a + 25
       10a คือ การที่ให้จำนวนที่นักเรียนเลือก ไม่อยู่ในหลักหน่วย การนำ 5 ออก คือการลบออกด้วย 5 ใน 25 ทำให้หลักหน่วยที่นักเรียนบอกเหลือ 0 นั่นเอง จำนวนที่นักเรียนเลือกจะต่อท้ายด้วย 0
       2 อยู่ในหลักสิบของ 25  ดังนั้นเมื่อนำ 2 ไปลบออก จำนวนที่เหลือ คือ จำนวนที่นักเรียนเลือกในข้อ 1 


นำเสนอโดย : นายไกวัลย์ ถนอมสิน


โรงเรียนบ้านปิงใน


สพป. น่าน เขต 1


อยู่ในขั้น : จอมยุทธ 
โรงเรียนบ้านศรีนวล ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
ถ.สังขะ-ศีขรภูมิ หมู่ที่ 9 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
Webmaster : นายธนทัต นามวัฒน์ E-mail : tharakrit@gmail.com